Kraków 2010

Wolność religijna – sercem ludzkiej wolności

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, zorganizował sesję naukową poświęconą wolności religijnej w ramach V edycji Dni Jana Pawła II w Krakowie. Dzięki uprzejmości władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła się ona w auli Collegium Novum, po południu 4 listopada 2010 roku. Wzięło w niej udział wiele osobistości Kościoła, świata nauki oraz liczne grono uczestników. Temat sesji, będący nawiązaniem do słów Jana Pawła II: „Wolność religijna – sercem ludzkiej wolności”, podejmuje istotny wątek papieskiego nauczania o prawach człowieka oraz wyraża jego życiowe doświadczenie. Celem sesji było podkreślenie tego, jak ważny jest problem wolności religijnej w poszukiwaniu rozwiązań kwestii społeczno-politycznych.

Gości i uczestników przybyłych na sesję powitał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Karol Musioł. Następnie głos zabrał kard. Stanisław Dziwisz, podkreślając znaczenie i aktualność tematu sesji. Kolejny mówca, abp Józef Kowalczyk, po słowach powitania, wprowadził uczestników w problematykę wolności religijnej wskazując, że nauczanie Jana Pawła II jest zakorzenione w Objawieniu i doktrynie Vaticanum II, zaś ks. prof. Libero Gerosa z Lugano zwrócił uwagę na doświadczenie tożsamości, które dla Jana Pawła II stało się oryginalnym źródłem troski o prawa człowieka i narodu. Z kolei prof. Andrzej Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o prawie do wolności sumienia i wyznania zapisanym w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, podkreślając, że prawda o godności człowieka winna stanowić wartość bezwzględną. Pierwszą część sesji podsumował kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Gość z Watykanu problematyce wolności religijnej poświęcił również swój wykład przedpołudniowy podczas sesji inauguracyjnej Dni Jana Pawła II w auli Akademii Górniczo-Hutniczej.

Po przerwie głos zabrał prof. Francesco D’Agostino z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie. W swoim wystąpieniu ukazał problem wolności religijnej jako kluczowy w dobie postsekularyzmu. Następnie prof. Wojciech Góralski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął temat nauczania religii katolickiej w umowach konkordatowych, zawartych między Stolicą Apostolską a poszczególnymi państwami w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, któremu leżało na sercu zagwarantowanie prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci.
Na zakończenie sesji Fundacja Jana Pawła II zaprezentowała, jako swój wkład w promocję wolności religijnej, prowadzony program stypendialny dla młodzieży pochodzącej z krajów byłego bloku wschodniego. W swoich wystąpieniach Elena Grigoryeva z Rosji (stypendystka), dr Branislav Kluska ze Słowacji i Andrij Delisandru z Ukrainy (absolwenci) opowiedzieli, w jaki sposób wykształcenie zdobyte przez nich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim owocuje w ich życiu osobistym i społeczno-religijnym i jak dzięki niemu poszerza się przestrzeń życia religijnego, wkraczając w dziedziny, w których przez dziesiątki lat było tłumione.